LUSTRÉ

Regulamin


REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SALONU

W celu stałego podwyższania jakości oferowanych usług prosimy o dokładne przeczytanie niniejszego Regulaminu określającego zasady korzystania z usług świadczonych w LUSTRÉ. Klienci zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią (i do przestrzegania zawartych w nim postanowień) przed rozpoczęciem zabiegu, zakupem lub realizacją karnetu (serii zabiegów), bonu lub przed nabyciem produktu detalicznego (m.in. preparatu kosmetycznego przeznaczonego do pielęgnacji domowej). Skorzystanie z usług oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.

LUSTRÉ – salon kosmetyczny mieszczący się w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 4 (00-412 Warszawa), zarejestrowany jako podmiot gospodarczy pod nazwą LUSTRE Sp. z o.o. (dawniej: LUSTRE DARIA HUMIĘCKA), reprezentowany przez Darię Humięcką, z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 4; 00-412 Warszawa, NIP: 7011061836, REGON: 52060330000000, KRS: 0000936434; tel.: 530 000 466, strona www: lustre.pl; e-mail: info@lustre.pl, przyjmujący Klientów w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 21:00 oraz w soboty od 9:00 do 15:00.

KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca na mocy ustawy zdolność prawną, korzystająca z usług oferowanych przez LUSTRÉ. Klientem LUSTRÉ może stać się zarówno osoba pełnoletnia, jak i małoletnia, jednakże od osób, które nie ukończyły 18 lat, wymagana jest – wyrażona w formie pisemnej – zgoda na wykonanie zabiegu od przedstawiciela ustawowego, jeśli ów przedstawiciel nie jest obecny podczas wizyty w salonie. Dzieciom powinni zawsze towarzyszyć opiekunowie prawni, którzy w ich imieniu decydują (wspólnie ze Specjalistą) o wyborze usługi oraz dokonują jej zakupu.

SPECJALISTA – wykwalifikowany pracownik należący do zespołu LUSTRÉ, posiadający odpowiednie i potwierdzone umiejętności do wykonywania określonego zakresu oferowanych przez salon usług (m.in.: kosmetolog, fizjoterapeuta, podolog, lekarz medycyny estetycznej).

CENNIK USŁUG – aktualny spis usług uwzględnionych w ofercie LUSTRÉ prezentujący ceny brutto wyrażone w złotych polskich, dostępny na stronie internetowej lustre.pl oraz w recepcji salonu. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego (art. 66 par. 1)1.

ZABIEG – określenie obejmujące usługi znajdujące się w ofercie salonu, jak: zabiegi kosmetyczne oraz specjalistyczne, wykorzystujące nowoczesny sprzęt Hi-Tech, masaże lecznicze, zabiegi SPA, stylizację paznokci (manicure i pedicure) oraz zabiegi z zakresu podologii i medycyny estetycznej.

ZAPISY I ZASADY PRZEPROWADZANIA ZABIEGÓW

1. Rezerwacji terminu zabiegu można dokonać osobiście w recepcji LUSTRÉ, telefonicznie (także przez SMS), za pomocą wiadomości wysłanej e-mailem lub poprzez social media. Datę oraz godzinę wizyty rejestruje i potwierdza pracownik recepcji. Smsy z przypomnieniem o umówionym terminie zabiegu wysyłane są do Klientów automatycznie 24h przed daną wizytą.

2. Zarezerwowaną wizytę można przełożyć lub odwołać najpóźniej 24 godziny przed ustalonym uprzednio terminem. Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach Klient może dokonać zmiany dnia i/lub godziny zabiegu z mniejszym wyprzedzeniem czasowym bez ponoszenia żadnych konsekwencji.

3. Personel może odmówić przyjęcia danego Klienta oraz wykonania usługi, jeśli Klient lekceważy zasady dotyczące rezerwowania terminów usług i nie pojawia się o wyznaczonej porze wizyty, nie informując pracownika recepcji o nieobecności, spóźnia się lub odwołuje rezerwacje bez odpowiedniego wyprzedzenia czasowego. W takich sytuacjach salon zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta lub do wyznaczenia Klientowi obowiązku dokonania przedpłaty na konto LUSTRÉ w celu zapisania się na wybrany zabieg.


PIERWSZA WIZYTA

1. Ze względu na konieczność wypełnienia Karty Klienta, prosimy o przybycie co najmniej 10 minut wcześniej przed ustaloną godziną pierwszej wizyty w salonie.

2. Skorzystanie z usługi wybranej z oferty LUSTRÉ możliwe jest dopiero po wykluczeniu wszelkich przeciwwskazań medycznych i zakwalifikowaniu Klienta do zabiegu przez Specjalistę oraz po wypełnieniu odpowiednich formularzy przedzabiegowych.

3. Klient ma prawo do skorzystania z profesjonalnej konsultacji z wybranym Specjalistą – w celu wykluczenia wszelkich przeciwwskazań medycznych i dobrania odpowiedniego zabiegu – bez ponoszenia kosztów. Wyjątek stanowi konsultacja z lekarzem medycyny estetycznej, która jest bezpłatna jedynie w przypadku, kiedy staje się automatycznie kwalifikacją przedzabiegową, a Klient decyduje się na wykonanie zabiegu tego samego dnia. Jeśli Klient uzgadnia inny termin zabiegu lub rezygnuje z dokonania rezerwacji, koszt konsultacji naliczany jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

LUSTRÉ zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania usługi w przypadku, gdy:

 • Klient nie zaakceptował Regulaminu lub/i odmawia podania niezbędnych do rejestracji danych,

 • Klient jest w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających,

 • zachowanie Klienta jest nieodpowiednie i nie wzbudza zaufania wśród pracowników salonu,

 • wystąpiły przeciwwskazania medyczne do zabiegu,

 • Klient nie jest przygotowany do zabiegu, nie zastosował się do zaleceń Specjalisty, nie zachował zasad higieny osobistej,

 • Klient lekceważy zasady panujące w salonie.

Klient, przystępując do zabiegu, jednocześnie oświadcza, iż:

 • jego decyzja jest świadoma i znane są mu wszelkie kwestie definiujące wybraną usługę, jak: rodzaj wybranego zabiegu, jego charakter, cel oraz możliwe do osiągnięcia, spodziewane efekty, czy ewentualne skutki uboczne,

 • został poinformowany o wszelkich przeciwskazaniach medycznych i bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność w przypadku ich zatajenia, jednocześnie rezygnując z możliwości składania jakichkolwiek roszczeń z powodu powstałych powikłań pozabiegowych. Klient nie powinien decydować się na zabieg, jeśli nie pozwala na to jego stan zdrowia,

 • zastosował się do wszystkich zaleceń przedzabiegowych, które zostały przedstawione przez Specjalistę podczas konsultacji lub przez pracownika recepcji podczas dokonywania rezerwacji terminu wizyty2,

 • rozumie, iż – pomimo dołożenia wszelkich starań przez wykwalifikowany personel – stosowanie konkretnych zabiegów nie gwarantuje osiągnięcia widocznych i jednakowych dla wszystkich rezultatów, bowiem są one zależne od czynników indywidualnych. Klient nie może żądać zwrotu kosztów za usługę, jeśli nie przyniesie ona zamierzonego efektu,

 • wyraża zgodę na dokonanie modyfikacji procedury zabiegowej przez Specjalistę i dostosowanie jej do indywidualnych potrzeb poddanych zabiegowi partii ciała w celu osiągnięcia jak najbardziej zadowalających efektów.

CZAS WIZYTY

1. Czas przeznaczony na konkretne zabiegi podany jest w sposób orientacyjny, ponieważ każda wizyta jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Liczymy na Państwa wyrozumiałość.

2. W przypadku spóźnienia się na wcześniej umówioną wizytę, czas przeznaczony na zabieg ulega skróceniu, nie wpływając na zmianę kosztu usługi. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przeprowadzenia zabiegu w sytuacji, gdy spóźnienie przekracza 15 minut i uniemożliwia wykonanie usługi w pełnym jej zakresie.

SKLEP Z PRODUKTAMI POZABIEGOWYMI

1. Klient decydujący się na usługę wyraża zgodę, by personel przedstawił właściwy sposób pielęgnacji domowej, mającej na celu wydłużenie efektów uzyskanych podczas zastosowania profesjonalnych procedur zabiegowych, oraz polecił odpowiednie preparaty kosmetyczne dostępne na miejscu, w sklepie stacjonarnym salonu, lub w sklepie internetowym lustre-store.pl, w którym istnieje możliwość składania zamówień z opcją przesyłki dostarczanej bezpośrednio do domu.

2. Preparaty niedostępne w danym momencie w sklepie stacjonarnym mogą zostać zamówione na prośbę Klienta po dokonaniu przedpłaty stanowiącej co najmniej 50% wartości produktu.

3. Towary znajdujące się w ofercie sklepu stacjonarnego podlegają prawom do zwrotu oraz reklamacji, o czym szczerzej w części, w której omówione zostały zasady dotyczące Zwrotów i Reklamacji.

PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

PRAWA KLIENTA

Każdy Klient LUSTRÉ ma prawo do:

 • korzystania z usług o najwyższej jakości, wykonywanych z największą starannością oraz precyzją w oparciu o wiedzę i doświadczenie wykwalifikowanego i stale podnoszącego swój poziom umiejętności personelu, zgodnie ze sztuką oraz według określonych i bezpiecznych procedur zabiegowych,

 • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez pracowników LUSTRÉ,

 • ochrony swoich danych osobowych i wszelkich innych informacji udzielonych personelowi salonu (w tym tych dotyczących stanu zdrowia), jak również tych związanych bezpośrednio z przeprowadzanymi zabiegami,

 • akceptacji lub odmowy warunków świadczenia usług, rezygnacji z zaproponowanych podczas konsultacji metod zabiegowych,

 • dostępu do informacji dotyczących poszczególnych zabiegów, wskazań, przeciwwskazań, możliwych skutków ubocznych, spodziewanych rezultatów, przebiegu procedury zabiegowej,

 • złożenia skargi lub reklamacji,

 • zwrotu produktu detalicznego w stanie nienaruszonym w terminie do 30 dni od daty zakupu na podstawie paragonu lub faktury VAT,

 • otrzymania w ramach dowodu zakupu faktury VAT, jeśli takie życzenie zostało wyrażone przed uiszczeniem płatności za usługę lub za produkt.

OBOWIAZKI KLIENTA

Do obowiązków Klienta należą:

 • zapoznanie się z treścią obowiązującego w LUSTRÉ Regulaminu korzystania z usług salonu oraz respektowanie jego zasad,

 • punktualne stawianie się na umawiane wizyty,

 • posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość,

 • przestrzeganie norm dotyczących zachowań społecznych, uprzejme i kulturalne traktowanie personelu oraz poszanowanie godności i prywatności każdego pracownika salonu i przebywających w nim Klientów,

 • przestrzeganie zasad higieny osobistej,

 • właściwy sposób traktowania mienia należącego do salonu oraz do innych Klientów,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz obowiązującego na terenie salonu zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz pozostałych, zaburzających stan świadomości, substancji psychoaktywnych,

 • stosowanie się do zaleceń personelu,

 • dostarczenie zgody pisemnej na wykonanie zabiegu od opiekuna prawnego w przypadku, kiedy Klientem staje się osoba niepełnoletnia, a opiekun nie jest obecny podczas wizyty w salonie,

 • dokonywanie płatności za wybraną usługę w dniu jej zrealizowania, bezpośrednio po zakończeniu zabiegu3,

 • pozostawienie odzieży wierzchniej w przeznaczonym do tego miejscu i zabranie ze sobą wszelkich wartościowych przedmiotów. LUSTRÉ nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach salonu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ze względów zdrowotnych i prawnych, w celu zatroszczenia się o bezpieczeństwo naszych

Klientów, wymagamy zapoznania się i podpisania zgód zabiegowych oraz wypełnienia Karty Klienta. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.4 informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest LUSTRE Sp. z o.o. (dawniej: LUSTRE DARIA HUMIĘCKA), reprezentowana przez Darię Humięcką, z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 4; 00-412 Warszawa, NIP: 7011061836, REGON: 52060330000000, KRS: 0000936434; tel.: 530 000 466, strona www: lustre.pl; e-mail: info@lustre.pl.

2. Dane osobowe Klienta zostały objęte szczególną ochroną, którą gwarantują wdrożone w tym celu odpowiednie procedury.

3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym zewnętrznym odbiorcom danych, takim jak: serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi służącego do zarządzania salonem systemu Versum, na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

4. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez LUSTRÉ w celach związanych z działalnością salonu, m.in. takich, jak:

a. zapisanie Klienta na zabieg i/lub konsultację, potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu wizyty lub kontakt z Klientem w sprawach dotyczących funkcjonowania salonu

b. wykonanie samej usługi w salonie

c. kontaktowanie się z Klientem w związku z planowanymi lub już wykonanymi usługami

d. marketing własny salonu.

5. W LUSTRÉ przetwarzane są takie dane osobowe, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, informacje o odbytych zabiegach, stanie zdrowia oraz przeciwwskazaniach zdrowotnych do zabiegów.

6. Klient proszony jest o podanie powyższych informacji w trakcie rejestracji lub podczas wypełniania Karty Klienta.

7. Uzupełnione w Karcie Klienta dane osobowe związane bezpośrednio ze stanem zdrowia będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy polegającej na wykonaniu wybranej usługi.

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 5, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji wybranej usługi oferowanej przez LUSTRÉ. W przypadku ich braku (niepodania) zamówiona usługa nie zostanie wykonana.

9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub do ograniczenia ich przetwarzania.

10. Każdy Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, jak również na otrzymywanie oferty handlowej dotyczącej świadczonych usług oraz sprzedaży produktów dostępnych w salonie, zgodnie z obowiązującymi obecnie ustawami5.

11. Publikowanie i udostępnianie wizerunku Klienta możliwe jest wyłącznie za jego zgodą, po podpisaniu stosownych dokumentów6.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

1. Dokumentacja medyczna Klienta jest własnością LUSTRÉ.

2. Klient ma prawo dostępu do dokumentacji dotyczącej stanu jego zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń.

3. Dokumentację udostępnia się wyłącznie:

a. Klientowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,

b. osobie upoważnionej pisemnie przez Klienta,

c. podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji na mocy odpowiednich przepisów prawa.

CENY ZABIEGÓW ORAZ RODZAJE PŁATNOŚCI

1. Podane w cenniku oraz na stronie lustre.pl kwoty są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich, mają one charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów zawartych w Kodeksie cywilnym7. Różnice pomiędzy cenami umieszczonymi w obowiązującym cenniku, a ostateczną kwotą usługi, podaną bezpośrednio przed jej wykonaniem, mogą wynikać z konieczności doboru indywidualnej oferty dla danego Klienta.

2. Ceny zabiegów są zgodne z ustalonym przez LUSTRÉ cennikiem obowiązującym w dniu wykonania usługi.

3. Końcowy koszt usługi ustalany jest przed jej realizacją, a Klient, decydując się na wykonanie zabiegu, oświadcza, iż akceptuje podaną przez Specjalistę cenę.

4. LUSTRÉ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w ofercie zabiegów, jak i w cenniku. Katalog aktualnie dostępnych zabiegów wraz z ich kosztami znajduje się na stronie lustre.pl.

5. Realizacja płatności jest możliwa na kilka sposobów i odbywa się za pomocą gotówki i karty płatniczej (bezpośrednio po odbytym zabiegu) lub poprzez okazanie bonu prezentowego przed umówioną wizytą. Dopuszcza się także dokonywania płatności w formie przedpłaty na konto LUSTRÉ. W przypadku opłacania usługi środkami z vouchera konieczne jest podanie niezbędnych do jego weryfikacji danych – np. numeru bonu.

6. Płatność dokonaną przelewem uznaje się za uregulowaną w momencie zaksięgowania środków na koncie LUSTRÉ lub poprzez dostarczenie do recepcji potwierdzenia wysłania tychże środków (także drogą mailową lub w wiadomości SMS).

7. Po opłaceniu wybranej usługi Klient otrzymuje paragon lub, jeśli wyraził takie życzenie, fakturę.

8. Informację o chęci uzyskania faktury VAT należy przekazać pracownikowi recepcji przed dokonaniem płatności za zabieg lub towar. Wszystkie faktury będą przesyłane zbiorczo, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż (ale z uwzględnieniem wszystkich dat sprzedaży towarów lub usług świadczonych w danym miesiącu).

9. LUSTRÉ zastrzega sobie prawo do naliczenia udzielonych Klientowi rabatów wyłącznie w sytuacji, kiedy Klient poinformuje o swoich szczególnych uprawnieniach recepcję salonu podczas dokonywania rezerwacji terminu wizyty.

VOUCHER / BON PODARUNKOWY

1. Bony podarunkowe mogą być wykorzystane wyłącznie na usługi. Voucher nie jest środkiem płatniczym w przypadku produktów detalicznych. Klient posiadający bon może skorzystać wyłącznie z oferty zabiegowej.

2. Każdy bon ważny jest przez 3 miesiące od daty zakupu, a zapisany przez pracownika recepcji termin utraty ważności bonu widnieje w jego dolnej części.

3. Wartość zabiegów zakupionych przy użyciu vouchera określana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zakupu bonu.

4. Nie ma możliwości wymiany bonu na gotówkę.

5. Bony upominkowe wystawiane są na konkretne usługi lub dowolną kwotę.

6. Istnieje możliwość zmiany usługi na voucherze jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu, jednak nie później niż 24h przed umówionym wcześniej zabiegiem.

7. Warunkiem realizacji bonu jest jego okazanie przed przystąpieniem do korzystania z usług.

8. Posiadaczowi bonu prezentowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości

pozostałej na bonie kwoty w formie ekwiwalentu pieniężnego.

9. Każdy Klient realizujący bon oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

10. Niewykorzystanie bonu w terminie jest równoznaczne z utratą jego ważności i nie stanowi podstawy do wystąpienia z roszczeniami w tym zakresie. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się dokonanie rezerwacji terminu wizyty ostatniego dnia ważności bonu, jednak realizacja usługi musi nastąpić niezwłocznie, maksymalnie w ciągu kolejnych 7 dni (pełnego tygodnia od daty utraty ważności bonu).

11. Bon podarunkowy na umówiony zabieg uznaje się za zrealizowany, jeśli wizyta nie zostanie odwołana przez posiadacza bonu z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

SERIA ZABIEGÓW / KARNET

1. Karnety obejmujące serie zabiegowe ważne są przez 6 miesięcy od daty zakupu i nie mogą być wykorzystywane po upływie terminu ważności.

2. Płatność za karnet uiszczana jest z góry.

3. Ze względu na konieczność wykonywania zabiegów pakietowych w określonych odstępach czasu prosimy o dokładne rozpisanie zabiegów zgodnie ze wskazaniami Specjalisty już podczas zakupu wybranych serii.

4. W przypadku nieodwołania wizyty z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem zabieg podlega unieważnieniu bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.

5. Zabiegi obejmujące konkretne serie / karnet nie mogą być zamienione na inną usługę z oferty LUSTRÉ.

ZWROTY I REKLAMACJE

1. Zwrotom nie podlegają zakupione usługi, bony podarunkowe oraz karnety. Dopuszcza się wyłącznie możliwość zmiany usługi w przypadku bonu podarunkowego i wybranie innego zabiegu o wartości nieprzekraczającej kosztów zakupu bonu.

2. Każdy Klient, który nie mógł skorzystać z przyczyn niezależnych od niego z opłaconej uprzednio usługi (np.: brak kwalifikacji do zabiegu ze względu na stan zdrowia i istniejące przeciwwskazania medyczne), ma prawo do żądania umożliwienia mu dokonania zmiany i wyboru innej usługi.

3. Dostępne w salonie produkty detaliczne mogą zostać zwrócone w nienaruszonym stanie w terminie do 30 dni od dnia zakupu na podstawie posiadanego dokumentu sprzedaży (paragon, faktura).

4. Wszelkie reklamacje prosimy składać w formie pisemnej na adres info@lustre.pl (wraz z załączonymi zdjęciami i szczegółowymi opisami sytuacji, wad, kwestii spornych) najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym odbył się zabieg lub w ciągu 30 dni od daty zakupu towaru. Odpowiedź dotycząca decyzji co do uznania reklamacji zostanie udzielona Klientowi w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wysłanego przez niego pisma.

5. Zasady składania reklamacji dotyczących usług posiadają jedynie Klienci, którzy wypełnili wszystkie niezbędne formularze zgodnie z prawdą oraz zapoznali się z treścią Regulaminu i zaakceptowali jego warunki. Konsekwencją świadomego nieudzielenia informacji o istniejących przeciwwskazaniach zdrowotnych do zabiegu jest zwolnienie LUSTRÉ z odpowiedzialności oraz zniesienie prawa Klienta do złożenia reklamacji.

6. Reklamacjom podlegają zarówno usługi, jak i towary. Produkty przeznaczone do sprzedaży detalicznej, które uznano za wadliwe, mogą zostać zwrócone w ramach reklamacji złożonej na zasadach rękojmi w ciągu 30 dni od daty zakupu. Warunkiem niezbędnym umożliwiającym uruchomienie procesu reklamacji jest dostarczenie pracownikowi recepcji wadliwego towaru wraz z dowodem jego zakupu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Klient decydujący się na zabieg oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem korzystania z usług salonu i akceptuje przedstawione w nim warunki.

2. Regulamin korzystania z usług salonu dostępny jest w recepcji LUSTRÉ oraz na stronie internetowej lustre.pl.

3. Udzielone rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.

4. Każda organizowana akcja promocyjna trwa w określonym terminie i dotyczy wybranych usług. Rabaty nie są naliczane w przypadku nieuwzględnionych w promocji zabiegów.

5. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania zabiegu.

6. W przypadku niedopuszczenia Klienta do zabiegu ze względu na przeciwwskazania zdrowotne koszty opłaconej uprzednio usługi nie podlegają zwrotowi. Klient ma prawo do przełożenia terminu wizyty lub do skorzystania z innej, zaproponowanej i właściwie dobranej przez Specjalistę, usługi, nieobarczonej ryzykiem komplikacji pozabiegowych wynikających z istniejących przeciwwskazań.

7. Na terenie salonu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia tytoniu (także e-papierosów), spożywania napojów alkoholowych, zażywania narkotyków oraz jakichkolwiek innych substancji odurzających. Klienci będący pod wpływem alkoholu lub innych zakazanych substancji zostaną poproszeni o niezwłoczne opuszczenie salonu.

8. W przypadku wyrządzenia szkód na terenie salonu, zarówno umyślnego, jak i nieumyślnego uszkodzenia mienia, odpowiedzialność finansową za spowodowane straty ponosi Klient.

9. Chociaż jako zespół LUSTRÉ należymy do grupy miłośników zwierząt, prosimy, by Klienci nie przyprowadzali swoich pupili do naszej placówki. Wyjątkiem objęta została kategoria psów przewodników, bez których osoby niewidzące lub niedowidzące pozbawione byłby możliwości korzystania z naszych usług.

10. Wszelkie pisma, wnioski, skargi, zażalenia oraz reklamacje należy kierować́ na adres

info@lustre.pl. Każdy Klient może liczyć na to, że otrzyma odpowiedź najszybciej, jak tylko będzie to możliwe.

11. LUSTRÉ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w każdym regulaminie, w cenniku, w ofercie zabiegowej oraz detalicznej (lecz niewpływających na prawa nabyte przez Klientów w trakcie realizowania usługi).

12. Wszelkie spory dotyczące spraw nieuwzględnionych w Regulaminie salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i LUSTRÉ.

13. W sprawach nieokreślonych i niewymienionych w Regulaminie rozstrzygają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Niniejszy, obowiązujący od 1 kwietnia 2022 roku, Regulamin korzystania z usług salonu stanowi własność LUSTRÉ. Jego kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie w całości lub w części bez zgody właściciela jest zabronione.

LUSTRÉ

RODO

Administratorem Pani/a danych osobowych jest: LUSTRE Sp. z o.o. (dawniej: LUSTRE DARIA HUMIĘCKA), reprezentowana przez Darię Humięcką, z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 4; 00-412 Warszawa, NIP: 7011061836, REGON: 52060330000000, KRS: 0000936434, adres poczty elektronicznej: info@lustre.pl

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji umowy (wykonania usługi, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia).

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń.

4. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu.

6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


Przypisy:

1 Zob. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

2 Dotyczy to np. określonego sposobu przygotowania ciała i pozbycia się owłosienia przed zabiegiem depilacji laserowej czy też stosowania podrażniających skórę, inwazyjnych zabiegów kosmetycznych lub tych z zakresu medycyny estetycznej bezpośrednio przed planowaną wizytą u kosmetologa.

3 Nie dotyczy to płatności realizowanych w formie przedpłat na konto LUSTRÉ. Jeżeli przelane przez Klienta środki nie zostały zaksięgowane do dnia planowanej wizyty, wówczas Klient zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzenia wykonania przelewu do recepcji salonu przed rozpoczęciem procedury zabiegowej.

4 Obowiązujące od 25 maja 2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 2016 r. nr 119/ 1), dalej RODO.

5 Zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.).

6 Dotyczy to form publikacji wizerunku w mediach społecznościowych.

7 Zob. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny… op. cit.